Středočeský kraj

se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČO: 70891095
jejímž jménem jedná hejtman Ing. Petr Bendl   
jako jediný akcionář níže uvedených oblastních nemocnic
a
Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje
a
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje
jako zadavatelé

vyhlašují

v souladu se zněním zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, soutěž o nejvhodnější návrh
na uzavření smlouvy o prodeji / nájmu částí Podniku (zdravotnických zařízení) podle níže uvedeného zadání:

1. Předmět soutěže

Zadavatel Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje, se sídlem Kolín, Žižkova 146, PSČ 280 00, IČO: 272 56 391, jejímž jménem jednají MUDr. Luděk Rubáš, předseda představenstva a člen představenstva MUDr. Radek Cabrnoch (dále jen „ON Kolín“) vyhlašuje tímto soutěž o nejvhodnější návrh „na uzavření smlouvy o prodeji/nájmu částí Podniku – zdravotnického zařízení - Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově“ jiné právnické nebo fyzické osobě.

Zadavatel Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje se sídlem Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01, IČO: 27256456, jejímž jménem jednají JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva a Václav Řičář, člen představenstva (dále jen „ON Mladá Boleslav“) vyhlašuje tímto soutěž o nejvhodnější návrh na „uzavření smlouvy o prodeji/nájmu části Podniku – zdravotnického zařízení - Nemocnice s poliklinikou Mělník“ jiné právnické nebo fyzické osobě.

Prodávané/pronajímané části Podniků jsou ve vlastnictví výše uvedených oblastních nemocnic. S prodejem/nájmem části Podniku budou na vybranou právnickou nebo fyzickou osobu (dále jen „Uchazeč“) převáděna veškerá práva a závazky k části Podniku se vážící. Předmětem soutěže je nalezení Uchazeče, který předloží nejvhodnější návrh na uzavření Smlouvy o prodeji/nájmu části Podniku (dále jen „Smlouva“). V této Smlouvě se vítězný Uchazeč zaváže ke koupi/nájmu části Podniku za podmínek uvedených v návrhu Smlouvy (je součástí dokumentace k soutěži) a za podmínek uvedených v jeho vítězné nabídce. Částí Podniku se pro účely této soutěže rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, které tvoří samostatnou organizační složku výše uvedených oblastních nemocnic a které slouží provozování výše uvedených zdravotnických zařízení.


2. Zadavatelé a Organizátor soutěže

Zadavateli soutěže jsou oblastní nemocnice Středočeského kraje příslušné jednotlivým Podnikům uvedené výše. 
 
Organizací soutěže byla pověřena společnost VALUE ADDED, a.s. (dále jen „Organizátor“), se sídlem Opletalova 27, 110 00 Praha 1,  IČO: 26130521, zastoupena Mgr. Ing. Milošem Kačírkem Ph.D. (tel.: +420 224 091 474, fax: +420 222 246 023).
  
  
3. Podmínky účasti v soutěži

Uchazečem v této soutěži může být fyzická nebo právnická osoba se sídlem nebo trvalým bydlištěm v České republice, která splňuje kvalifikační kriteria, jež jsou popsána v Zadávací dokumentaci. Každý z Uchazečů má možnost předložit nabídku jak na prodej části Podniku, tak i na jeho nájem. V takovém případě musí být každá z nabídek předložena samostatně.

Uchazeči si budou moci po zaplacení poplatku vyzvednout podklady nezbytné ke zpracování nabídky na koupi/nájem části Podniku zahrnující a) Zadávací dokumentaci obsahující detailní podmínky soutěže, b) Vzorovou smlouvu o prodeji/nájmu části Podniku, c) Informační memorandum s přílohami ke každé uvedené části Podniku zvlášť. Výše uvedené podklady k jednotlivým částem Podniku získají Uchazeči po zaplacení poplatku ve výši 5.000,- Kč bez DPH (tj. 5.950 Kč včetně DPH), z něhož budou kryty náklady spojené s jejich reprodukcí a distribucí. Tento jednorázový a nevratný poplatek je třeba uhradit na účet Organizátora soutěže číslo 482973023/0300, vedený u ČSOB, a.s. pobočka Václavské náměstí 32 v Praze 1, popř. na pokladnu Organizátora. Jako variabilní symbol bude Uchazečem doplněno IČO nebo rodné číslo Uchazeče. Organizátor soutěže poskytne Zadávací dokumentaci, Vzorovou smlouvu a Informační memorandum s přílohami do 3 pracovních dnů po zaplacení výše uvedeného poplatku.

Podmínkou účasti v soutěži je prokázání vážného zájmu Uchazeče a jeho schopnosti financovat činnost Podniku formou složení jistiny - kauce ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión českých korun). Podmínky pro složení kauce jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Prodej/nájem části Podniku bude realizován na základě Smlouvy o prodeji/nájmu části Podniku. Návrh Smlouvy je součástí Zadávací dokumentace a písemná akceptace návrhu smlouvy ze strany Uchazečů je podmínkou účasti v soutěži.

           
4. Soutěžní lhůta

Soutěžní lhůta počíná běžet dnem zveřejnění podmínek soutěže na úřední desce Středočeského kraje, tj. dnem 7.9.2007, a končí podáním nabídek dne 18.10.2007 na podatelnu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Podrobný popis způsobu, místa a lhůty pro podávání nabídek je uveden v Zadávací dokumentaci.


5. Kriteria pro výběr vítěze soutěže

O vítězi soutěže bude rozhodovat vhodnost nabídky z hlediska následujících  kritérií a jejich vah: 
 

Kritérium
 
 Váhy
 Kvalita a rozsah zdravotní péče a dalších služeb včetně zajištění jejich financování
 30
 Výše kupní ceny, resp. nájmu
 30
 Výše investic do podniku v jeho zdravotnické činnosti v období 2008-2009
 20
 Garance zaměstnanosti a kvalita personálního zajištění  10
 Návrhy spolupráce s oblastní nemocnicí v rámci schválené koncepce zdravotnictví Středočeského kraje    
 10
                                                                              
 

 

 

 


6. Zrušení soutěže

Zadavatelé si vyhrazují právo odmítnout všechny předložené nabídky a soutěž zrušit před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky bez udání důvodu, aniž by Uchazeči měli nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži


V Praze dne 28.8.2007

Ing. Petr Bendl
Hejtman Středočeského kraje

MUDr. Luděk Rubáš
ředitel  Oblastní nemocnice Kolín, a.s. nemocnice Středočeského kraje

JUDr. Ladislav Řípa       
ředitel Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s. nemocnice Středočeského kraje    

 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023