Pro akcionáře

Pozvánka

na valnou hromadu

Představenstvo
společnosti VALUE ADDED, a.s.
se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČ 26130521

svolává valnou hromadu

která se bude konat dne 7.6.2018 v 16:00 hod.
v sídle společnosti v Praze, Opletalova 958/27

1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2) volba orgánů valné hromady

3) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

4) přednesení účetní závěrky za rok 2017

5) zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2017, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

6) schválení roční účetní závěrky za rok 2017

7) projednání a schválení návrhu na výplatu dividend a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017

8) zpráva představenstva o vyhodnocení obchodního plánu, akvizičního přínosu a míry splnění akvizičních závazků v roce 2017

9) informace o Obchodním plánu pro rok 2018

10) závěr

Ing. Karel Kříž, předseda představenstva

Ing. Petr Čermák, člen představenstva

publikováno: 6.5.2018


VALUE ADDED, a.s., Opletalova 958/27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023