Pro akcionáře

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti VALUE ADDED, a.s.
se sídlem Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, IČ 26130521

svolává valnou hromadu


která se bude konat dne 22.6.2022 ve 15:00 hod.
v sídle společnosti v Praze, Opletalova 958/27

1) zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2) volba orgánů valné hromady
3) zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2021 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
4) přednesení účetní závěrky za rok 2021
5) zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti a stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021, návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021 a zpráva dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021
6) schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2021
7) zpráva představenstva o vyhodnocení obchodního plánu, akvizičního přínosu a míry splnění akvizičních závazků v roce 2021
8) volba členů představenstva a dozorčí rady společnosti
9) závěr


Ing. Karel Kříž
předseda představenstva

20.5.2022


VALUE ADDED, a.s., Opletalova 958/27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023