Web VA_ stávající texty  s vazbou na problematiku BAN:  analýza projektů a hledání investora
Analýza firem a projektů
Zpracujeme všestranný rozbor firmy, zhodnocení organizační struktury a provázanosti činností, analýzu efektivnosti a účelnosti využití lidských a finančních zdrojů, analýzu využití majetku a hodnoty aktiv a pasiv, analýzu účelnosti vynaložených nákladů, prověření postupu při vymáhání pohledávek, analýzu racionálního využití komerční spolupráce a externích poradců, analýzu účinnosti počítačové podpory, marketingu a PR. V ekonomicko-právním auditu vám oceníme hodnotu movitého i nemovitého majetku, hodnotu pohledávek, hodnotu obchodních smluv a investic, upozorníme vás na finanční a právní rizika závazků, smluv, soudních sporů, na rizika plynoucí z organizačních norem, pracovních a kolektivních smluv, na rizika podrozvahových závazků. V personálním auditu vám zjistíme, kdo je pro vás největším přínosem, kdo není plně využitý a kdo je pro vás největším rizikem či zátěží.
Investice a akvizice
Nabízíme jedinečný přehled o českém trhu, o zahraničních investorech, kteří jsou zde aktivní, o možnostech financování investičních projektů. Pomůžeme vám při zpracování podnikatelského záměru, investičního projektu, propočteme vám návratnost vynaložených prostředků. Provedeme ocenění vybraného majetku a alternativních investičních možností. U podniků provedeme ocenění hodnoty aktiv, hodnoty podnikatelského potenciálu, budoucího cash-flow, manažerského a zaměstnaneckého potenciálu, tržního postavení na trhu a obchodní kontakty, prověříme účetní a právní náležitostí, finanční, právní, ekologická a věcná rizika. Navrhneme vám optimální způsob financování vlastními a cizími zdroji, zpracujeme žádost o investiční úvěr a pomůžeme při jednání s bankami. Umíme pomoci při emitování dluhopisů i akcií a při jednání se subjekty kapitálového trhu. Zastoupíme vás v jednání s dodavateli investic, se státními či regulačními orgány, s majiteli, věřiteli a hlavními obchodními partnery kupovaného podniku. Zajistíme realizaci transakce včetně transakčních dokumentů a náležitostí.
Návrh  textu  pro  novou „VABAN“ sekci:  

Základní text :
Název sekce :
Financování nových  a rozvojových  projektů

SLUŽBY PRO PODNIKATELE

Hledáme a nalézáme řešení pro malé a střední podniky:
- začínající  projekty (Start –up),  které vyžadují finanční kapitál pro rozjezd, ale vzhledem ke krátké historii nemohou získat  bankovní úvěr nebo jiné institucionální finance,
- rostoucí a expandující  podniky, kterým schází rozvojový kapitál.
 
Posoudíme   a prověříme  podnikatelské záměry a jejich business plány a  ty skutečně perspektivní projekty,  které splňují požadovaná kritéria nabídneme  k financování :
- naší síti Business Andělů (BA), soukromých investorů vyhledávajících tento typ investičních příležitostí,
- investičním fondům specializovaným  na začínající nebo rozvojové projekty ( seed capital, venture capital, equity capital),

Poptávány jsou  především projekty,  které  mohou  doložit :   
- dobrý manažerský tým,
- realistické ocenění podnikatelského záměru ,
- solidní obchodní plán,
- splnění  kritérií přijatelnosti a výnosnosti.


V případě, že váš projekt splní stanovená kritéria zajistíme pro  vás :
- vhodnou strategie financování,
- přímé  oslovení  vybraných investorů,
- nepřímé oslovení   potenciálních  investorů formou strukturované, ale neadresné informace  o vašem projektu (web VA, zpravodaj VA)
- asistenci  při přípravě a  vyjednávání s investorem.


Máte- li projekt,  o kterém si myslíte, že splňuje kritéria pro investování BA nebo specializovaných fondů, zašlete nám co nejvíce informací, které můžete  poslat a my se s vámi spojíme ohledně dalšího možného postupu.
Informace, které nám zašlete slouží pouze pro naší potřebu, jejich předávání třetím osobám je  možné pouze s vaším souhlasem. 

Základní informace pro první kontakt můžete odeslat  uvedeným   dotazníkem, pošlete v něm  informace pro naší základní orientaci, následně se s vám spojíme a domluvíme se o dalším postupu:

 Dotazník integrovaný do webu- odesílatelný :
Jméno:
Firma:
Místo :
Obchodní záměr vašeho  projektu, firmy:
Jak velkou investici podle vás potřebujete:
Telefon:
Email:
Další důležité a užitečné informace:

„ODESLAT „

Kontakty : telefon:    , e-mail:  

SLUŽBY PRO INVESTORY

Máte zájem přímo investovat do perspektivních projektů ? Máte vlastní disponibilní kapitál, který můžete použít pro investici, jejíž  úspěch jste schopen podpořit svými manažerskými zkušenostmi, odbornými znalostmi  a kontakty?
VALUE ADDED, a.s. shromažďuje kontakty na investory, kteří mají zájem o investování do zajímavých a nadějných  projektů. Postupně  budujeme  neformální síť  kvalifikovaných investorů, schopných financovat  prověřené nadějné projekty. Do této neformální sítě investorů patří:
- investiční andělé (Business Angels), tj.  soukromí investoři s konkrétní podnikatelskou nebo manažerskou zkušenosti,
- soukromé fondy rizikového financování ( seed fondy, Venture fondy, ….),
- institucionální fondy rizikového podnikání (specializované fondy a programy EU, fondy založené k podpoře inovativního podnikání)¨

Investorům spolupracujícím se VALUE ADDED, a.s. poskytujeme bezplatně tyto služby:
- prověřování předkládaných projektů a výběr perspektivních projektů podle kritérií přijatelnosti,
- předávání strukturovaných  informací o  prověřených projektech našich klientů vhodných k investování. Investor si může předem stanovit  jaké druhy projektů ho zajímají  (obor podnikání, lokalita, výše investice, fáze projektu aj.),

Spolupráce s investorem probíhá na osobní a důvěrné úrovni, způsob spolupráce je předem dohodnut a průběžně upřesňován. Naše služby poskytujeme investorům poté, co nám dokáží, že jsou dostatečně srozuměni s rizikem  investic do start-up a rozvojových projektů  a že disponují minimálně 1 500 000 Kč  určenými  pro tento druh investic. 

Pokud máte zájem stát se investorem, který bude mít přistup k projektům prověřovaných firmou VALUE ADDED, a.s., prosím, navažte s námi kontakt telefonem nebo emailem. Bude nám potěšením s Vámi vstoupit v osobní jednání a  dohodnout nezbytné  podrobností spolupráce. Zařazení mezi spolupracující investory je bezplatné.

Upozorňujeme, že našimi klienty jsou  nositelé projektů a konečné posouzení přijatelnosti investice je vždy záležitostí investora, který si v případě potřeby  musí vyhledat  potřebný právní, daňový a jiný servis k zajištění svého investičního rizika.

Posláním VALUE ADDED, a.s. je filtrovat z množství návrhů ty,  o kterých jsme přesvědčení, že mohou uspět. Poskytneme Investorům  všechny informace o trhu, které máme, ale nedáváme investiční doporučení, neboť  to by pro nás bylo konfliktem zájmů, který nechceme dopustit.

Čím více vás  poznáme, tím pro nás bude snadnější nabídnout vám ten pravý projekt. Poskytněte nám proto co nejvíce informací o svých zájmech a zkušenostech, najděte si čas na setkání s námi, abychom se vzájemně seznámili s našimi pracovními  metodami, které používáme. Budeme se snažit  porozumět co nejvíce tomu jaký business nebo tým hledáte pro svoji investici. Tímto způsobem se dostanete  k nejlepším příležitostem.
 .           
 
Kontakty : telefon:    , e-mail:  

 

Doplňkové vysvětlující texty :


Průvodce pro Investora _Business Anděl:

V této sekci  naleznete informace pro začínající i již pokročilé investory. Tyto informace by měly zabránit  obvyklým chybám a ozřejmit  investorům způsob a průběh  spolupráce s VALUE ADDED, a.s., tak by investoři věděli, co od této spolupráce mohou očekávat a co nikoliv.

Investování do začínajících nebo růstových projektů je riziková záležitost, ve které lze o vložené investice i přijít. Na druhé straně toto investování poskytuje velký prostor pro zhodnocení investice a pro zisk, zvláště, když  strategií VALUE ADDED, a.s. je vybírat,  prověřovat a nabízet  pouze projekty s výrazným růstovým potenciálem.

Investor sice není naším klientem, ale máme velký  zájem na tom, abychom si vzájemně rozuměli.

ZLATÁ PRAVIDLA INVESTORA:
1. Riskujte jen tolik,  kolik si můžete dovolit ztratit!
 To znamená, že byste se svojí investici neměl zadlužit a ohrozit tak v případě ztráty svojí budoucnost. Ubezpečte se – třeba i s pomocí svého finančního poradce- že i v případě úplné ztráty své investice zůstanete solventní.

2. Trh,  na který investujete není likvidní
Buďte si vědom toho, že náhlý exit z investice není  většinou uskutečnitelný a vyžaduje delší čas k přípravě. .

3. Prověřujte a pak investujte!
Neinvestujte předtím, než se důkladně seznámíte s manažerským týmem a obchodním plánem. Určitě si budete prověřovat i další aspekty, ale spokojenost s lidmi  a obchodní plánem je nejdůležitější. Osobní porozumění s manažerským týmem je navýsost důležité, příznivá osobnostní alchymie dělá divy!

4. Používejte svoje instinkty!
Nejlépe si poradíte vy sám s přiměřeným respektem k doporučením  odborníků. Máte peníze na investování, protože jste je dokázal nejdříve vydělat. Mějte tedy důvěru ve vlastní úsudek – určitě se  častěji rozhodnete správně než špatně.

5. Nebuďte příliš pasivní !
Čím více se budete zajímat o svojí investici, tím má větší šanci na úspěch. Pokud nebudete ve vedení firmy, postarejte se, aby v něm byl někdo, kdo bude hájit vaše zájmy. Je to tvrdá práce, ale z dlouhodobé perspektivy se vyplatí.

6. Rozmyslete si v jakém oboru chcete začít investovat.
Pro začínajícího investora je určitě  lepší si předem vyhlédnout  obor,  ve  kterém by chtěl začít investovat. To se sice lehce řekne a obtížněji vykoná, ale jakmile si vyberete obor bude se Vám i ta pravá investice vybírat snadněji.

 

Průvodce pro podnikatele_ Business plán
Pravidla pro sepsání dobrého business lánu – v přípravě …bude doplněno…

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023