VALUE ADDED, a.s. zastupuje, jako organizátor veřejného výběrového řízení, zadavatele na zakázce:

   
Název veřejného výběrového řízení Veřejné výběrové řízení na privatizaci majetku státních zkušebních ústavů
Místo plnění Česká republika
Předmět plnění Privatizace majetku jednotlivých státních zkušebních ústavů podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby v platném znění (dále jen „Zákon“).
Oprávnění k organizaci veřejného výběrového řízení Vláda České republiky svým usnesením č. 1456 ze dne 19. listopadu 2008 rozhodla o privatizaci následujících státních zkušebních ústavů: 1. Elektrotechnický zkušební ústav, s.p., se sídlem v Praze 8 - Tróji, Pod Lisem č. 129, IČO: 00001481, 2. FYZIKÁLNĚ TECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, státní podnik, se sídlem v Ostravě - Radvanicích, Pikartská č. 7, IČO: 00577880,3. Strojírenský zkušební ústav, s.p., se sídlem v Brně, Hudcova č.  56b, IČO: 00001490. Společnost VALUE ADDED, a.s. (dále jen „Organizátor“), se sídlem Opletalova 958/27, 110 00 Praha 1, IČ 26130521,  byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (dále jen „MPO“, nebo „Zadavatel“) vybrána jako organizátor veřejného výběrového řízení („Výběrové řízení“) na výběr osoby, která bude za podmínek uvedených ve Smlouvě o prodeji privatizovaného majetku a ve Smlouvě o zřízení předkupního práva (dále jen „Smluvní dokumentace“) určeným nabyvatelem privatizovaného majetku podle Zákona. MPO tímto vyzývá potenciální zájemce (dále jen „Zájemce"), aby vyjádřili podáním nabídky do Výběrového řízení svůj zájem o privatizaci majetku jednotlivých státních zkušebních ústavů.
Místo a lhůta pro podání zájmu  Pokud má Zájemce zájem účastnit se Výběrového řízení, je povinen doručit v kterýkoliv pracovní den v době od 9:00 do 12:00 hodin v období ode dne vyhlášení Výběrového řízení tímto inzerátem až do dne …………. 2009 do sídla JUDr. Tomáše Oulíka, notáře, Klimentská 1, 110 00 Praha 1, svoji Nabídku zpracovanou v souladu s Podmínkami veřejného výběrového řízení (dále jen „Podmínky“). Nabídka musí být doručena způsobem uvedeným v Podmínkách a odpovídat struktuře uvedené v těchto Podmínkách.  Jako podklad pro zpracování nabídky má každý Zájemce možnost získat Informační memorandum, ve kterém jsou obsaženy základní informace o každém privatizovaném zkušebním ústavu, Podmínky veřejného výběrového řízení na privatizaci majetku státního zkušebního ústavu (dále jen „Podmínky“) a Smluvní dokumentaci.  Informační memorandum získá každý zájemce za nevratný manipulační poplatek ve výši 37.815,- Kč bez DPH, tzn. 45.000,- Kč včetně 19% DPH za každý jednotlivý privatizovaný státní zkušební ústav (dále jen „Poplatek“). Poplatek zahrnuje i zajištění prohlídek jednotlivých státních zkušebních ústavů za podmínek uvedených v Podmínkách. Poplatek je třeba uhradit na účet Organizátora č. 482973023/0300 vedený u ČSOB, a.s. a to nejpozději do jednoho pracovního dne předcházejícímu dni převzetí Informačního memoranda. Převzetí Informačního memoranda bude probíhat v sídle Organizátora a to v pracovní dny od 9.00 do 16.00 (převzetí je třeba dojednat, v uvedeném čase, na telef. čísle +420 224 091 474). Účastník musí při úhradě Poplatku uvést následující platební symboly:
  • variabilní symbol: IČ (identifikační číslo) Účastníka Výběrového řízení, tj. nikoliv osoby zajišťující složení finanční hotovosti v peněžním ústavu;
  • zpráva pro příjemce: …… (uvede se zkratka názvu ZÚ, za který Účastník hradí poplatek)
 Poplatek lze uhradit přímo v sídle Organizátora i v hotovosti proti příjmovému dokladu.
Komunikace Komise stanovená pro výběr nejvhodnější nabídky (dále jen „Výběrová komise“) posoudí, která z předložených nabídek splňuje nejlépe stanovená hodnotící kriteria. Svůj návrh na výběr nejlepší nabídky předloží komise prostřednictvím MPO vládě České republiky, která rozhodne o vítězi Výběrového řízení.
Jazyk Veškerá komunikace bude probíhat v českém jazyce.
Adresa Zadavatele Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republikyNa Františku 32
110 15 Praha 1
Zrušení výběrového řízení Zadavatel si vyhrazuje právo jakýmkoli způsobem a v kterýkoliv okamžik změnit či doplnit Podmínky výběrového řízení nebo Výběrové řízení kdykoli zrušit. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené závazné nabídky a neuzavřít Smlouvu se žádným ze Zájemců. Změny a doplňky Podmínek určené všem Zájemcům zašle Organizátor neprodleně Zájemcům na jejich kontaktní adresy, které Zájemce Organizátorovi poskytne při převzetí Informačního memoranda, Podmínek a další dokumentace.  Takové změny a doplňky budou zároveň zveřejněny na internetových stránkách MPO. Žádnému Zájemci nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve Výběrovém řízení.
Další informace: Podmínky Výběrového řízení a veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti s ním se řídí právním řádem České republiky.

 

 

VALUE ADDED, a.s., Opletalova 27, 110 00 Praha, tel. (+420) 224 091 474 , fax (+420) 222 246 023